Kişisel Verilerin Korunması

                          KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Kvkk Başvuru Formunu Buradan indirebilirsiniz.

        Bower Hastanesi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna yüksek derecede hassasiyet göstermeye çalışmaktayız. Bu bilinçle, Bower Hastanesi olarak hasta mahremiyetine ve bu doğrultuda hastalarımıza ait her türlü kişisel verinin mümkün olabildiğince en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede toplamakta işlemekte ve muhafaza etmekteyiz

      Hastanemiz, veri sorumlusu olarak rızanız doğrultusunda sizin verilerinizi kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklayabilecek olup, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri AYDINLATMAK istiyoruz.

 

            Bu bağlamda Aydınlatma / Bilgilendirme metninde  detaylı olarak yer alan kişisel verilerinizin, sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde; aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak açık rızanızı talep ediyoruz;

1. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi Ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Hastanemiz tarafından gerçekleştirilecek kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimini sağlamak ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla elde edilmektedir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirket’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; KVK Kanunu,3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Şirketler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerinde düzenlenen hukuki sebepler kapsamında elde edilip, işlenmektedir.

2-Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Tarafıma yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerimi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak Çağrı Merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde ettiğiniz konusunda Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma / Bilgilendirme metnini okuyarak bilgilendirildim.

Bu kapsamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verilerim başta olmak üzere, elde edilen başlıca genel ve özel nitelikli kişisel verilerim aşağıda sıralanmıştır;

• Adım, soyadım, TC kimlik numaram, Türk vatandaşı olmam halinde pasaport numaram veya geçici TC kimlik numaram, doğum yeri ve tarihim, medeni halim, cinsiyet bilgim gibi kimlik verilerim ve ibraz ettiğim TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopim,

• Adresim, telefon numaram, elektronik posta adresim gibi iletişim verilerim,

• Banka hesap numaram, IBAN numaram gibi finansal verilerim,

• Dosyamda takip edilmesi amacıyla kendi sunduğum laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarım, test sonuçlarım, muayene verilerim, reçete bilgilerim gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verilerim,

• Hizmetlerinizi değerlendirmek amacı ile paylaştığım yanıt ve yorumlar,

• Hastanelerinizi ziyaretim sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydım,

• Çağrı Merkeziniz ile iletişime geçtiğim takdirde tutulan sesli görüşme kayıtları,

• Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verilerim ve Sosyal Güvenlik Kurumu verilerim,

• Otopark ve vale hizmetinden faydalanmam halinde araç plaka verim,

• Web sitenizin kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgilerim, IP adresim, tarayıcı bilgilerim ve kendi rızam ile ilettiğim tıbbi belgeler, anketler, form bilgilerim ve konum verilerim.

• İş başvurum sırasında verdiğim bilgilerim

Yukarıda sayılmış olan kişisel verilerim ile özel nitelikli kişisel verilerimin aşağıdaki amaçlar ile işlenebileceği konusunda bilgilendirildim;

• Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

• İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

• Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

• Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

• Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarınız aracılığı ile randevum hakkında bilgilendirilmek,

• Hasta Hizmetleri, Sağlık Profesyonelleriniz ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğimin teyit edilmesi,

• Hastane Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,

• Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,

• İnsan Kaynakları ve Kalite bölümleri tarafından, çalışanlarınıza eğitim verilmesi,

• Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,

• Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

• Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetleriniz karşılığında faturalandırma yapılması,

• Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hastaneniz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkimin teyit edilmesi,

• Hastane Yönetimi, Hasta Deneyimi, Hasta Hakları, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından bana verilmiş olan/verilecek olan sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetime cevap verilebilmesi,

• Hastane Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından hastaneniz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

• Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,

• Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,

• Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla.

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verilerimin” Bower Hastanesi ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebileceği konusunda detaylı olarak bilgilendirildim.

3-Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Hastanemiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, KVK Kanunu, Özel Şirketler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,

Sosyal Güvenlik Kurumu,

Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,

Nüfus Genel Müdürlüğü,

Türkiye Eczacılar Birliği,

Adli makamlar,

Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),

Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan  laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,

Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,

Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz, Şirket yetkililerimiz ve hissedarlarımız,

Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları, muhasebeciler ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,

Yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemler, gerçek ve tüzel kişiler,

İşvereniniz ile,

Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız, iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için Şirketimize yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.) ve yurt içi ve yurt dışında bulunan özel hukuk kişileri ile paylaşılabilecektir.

4-Kişisel Verilerinizin İmha Edilmesi:

Hastanemiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Hastanemiz o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Hastanemizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

5-Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına Yönelik Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak dilediğiniz zaman bize başvurarak mevzuat uyarınca;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramışsanız zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

6-Veri Güvenliği

Bower Hastanesi, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkânlarımız dâhilinde titizlikle korumaktadır. Hastanemiz tarafından alınan güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanuna uygun olarak, iş bu bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, Kanunun 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

7. Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Alınan Kişisel Verileriniz

Kanunun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Alınan Kişisel Verileriniz iş bu bilgilendirme metninde ve Kanunda düzenlenen şart ve koşullara uygunolarak işlenmekte, muhafaza edilmekte olup Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.

8-Bilgi Alma ve Başvuru Hakkı

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak http://www.bowerhospital.com/ adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması uyarınca Başvuru Formu” kullanılarak

YENİŞEHİR MAH. ELAZIĞ CAD. NO. 2/9 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR adresine bizzat/elden teslim edebilir,

YENİŞEHİR MAH. ELAZIĞ CAD. NO. 2/9 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR adresine noter kanalıyla gönderebilir,

hastahaklari@bowerhospital.com güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Hastanemize ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Hastanemiz başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilecektir.

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilecektir.

RIZA BEYANI

Bower hastanesi tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metnini okuduğumu ve anladığımı,

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve sağlık profesyonelleri, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma dair bilgilendirildiğimi, Kişisel ve Özel Nitelikli verilerimin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, Bower Hastanesinin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları ile gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma / Bilgilendirme metninde belirtilen hususlara uygun olarak muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını,

AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM.

*Hasta Hakları Yönetmeliği gereği; formun 1 sureti size verilecektir. Form verilmediği takdirde formu hasta kayıttan talep ediniz.

ONAM

Formu hotspot üzerinden T.C. kimlik numaranız ile dijital olarak onayladığınız takdirde Formun tamamını okuyup, anlayıp kabul ettiğinizi açık beyan etmiş olursunuz.

Kendi el yazınız ile “Okuduğumu anladım” yazınız:…………………………………………………………………..

Hasta Adı Soyadı………………………………………………… İmza:…………Tarih: ……./……./………Saat:…..

Hasta Yakını Adı Soyadı:……………………………………….. İmza:…………Tarih: ……./……./………Saat:…..

Yakınlık Derecesi: …………………………..

Hasta Yakını Adı Soyadı:……………………………………….. İmza:…………Tarih: ……./……./………Saat:…..

Yakınlık Derecesi: …………………………..

Hasta Yakınından Onam Alınma Nedeni:

• Hasta 19 yaşından gün almamış (Her iki ebeveynden -anne ve baba- imza alınır. Ancak boşanmış aile ise

imza velayet sahibi ebeveynden alınır)

• Temyiz kudretine haiz değil /karar verme yetisi yok (Vasisi ya da yasal temsilcisinden imza alınır)

• Bilinci kapalı

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCÜMAN (Hastanın Dil /İletişim Problemi var ise)

Görüşüme göre tercüme ettiğim bilgiler hasta/hasta yakını tarafından anlaşılmıştır.

Tercüme Yapanın Adı Soyadı:………………………….……. İmza: …………Tarih: …../……./……… Saat:……

 

 

 

 

 

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “www.bowerhospital.com” web adresindeki Başvuru Formu’nu doldurarak; YENİŞEHİR MAH. ELAZIĞ CAD. NO. 2/9 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla iletebilirsiniz ya da Kanunda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Kvkk Başvuru Formunu Buradan indirebilirsiniz.

Ayrıca, Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin detaylı bilgi almak için TBMM’nin resmi internet sitesinden Kanunu inceleyebilir, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sayfasını (http://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.

ONLINE RANDEVU
||